o focení, jednoduše

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

1. Úvodní ustanovení

Zakoupením online vzdělávacích kurzů nebo e-booků či dalších produktů na webu www.blogfotografa.cz potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Základní pojmy:

Poskytovatelem online vzdělávacích kurzů a e-booků  je Josef Cvrček (dále jen Prodejce): 

Fotoinfo Expert s.r.o.

Josef Cvrček

Pod Mezí 1262, Třemošná, 330 11

IČ: 02146274, DIČ CZ02146274

web: www.blogfotografa.cz

tel: +420 736 539 719

e-mail: cvrcek@josefcvrcek.cz

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila či pronajala online vzdělávací produkt nabízený Prodejcem na www.blogfotografa.cz (dále jen Klient).

Vzdělávacím kurzem se rozumí kterýkoliv z následujících výukových kurzů: Radost z focení, Úprava fotek v Adobe Photoshop, Úprava fotek v programu Zoner,  Jak fotit špičkové portréty, Kouzlení v ateliéru a interiéru, Krajinářská fotografie bez kompromisu, Jak se stát úspěšným fotografem, Jak fotit dokonalé fotky mobilem a Jak fotit dokonalé fotky iPhonem, Profi úprava fotek mobilem, Jak fotit děti, Rozbor fotek, Jak fotit krajinu mobilem.

E-bookem se rozumí kterýkoliz následujících e-booků: Jak správně fotit, Jak fotit svatby, Jak fotit makro, Jak fotit zvířata.

Členstvím v klubu patronů se rozumí soubor výhod, služeb a přístupů k vzdelávacím produktům, které Klient získává jako poděkování za podporu Poskytovatele, a který je uveden na stránce www.blogfotografa.cz/patron/

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.blogfotografa.cz, odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat:  

 • Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
 • Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti 
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo klienta 
 • Název vzdělávacího kurzu
 • Cenu za jednotlivý kurz a cenu celkem 
 • Způsob platby

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce.  Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.blogfotografa.cz.

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách prodejce (www.blogfotografa.cz).

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese www.blogfotografa.cz.
 2. Klient si objednává předmět smlouvy (vzdělávací produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.blogfotografa.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.blogfotografa.cz  a že s nimi souhlasí. 
 4. Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu vzdělávacího kurzu nebo e-booku.

4. Cena a způsob platby

 1. Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce Prodejce www.blogfotografa.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.
 2. Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce je plátce DPH.
 3. Možnosti platby:
 • Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
 • Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.  
 • Rychlým bankovním převodem. Rychlý bankovní převod je realizován prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.  
 • Pomocí služeb Apple Pay a Google Pay.

5.       Opakované platby

 1. Opakovaná 30 denní fixní platba. V případě, že chce být Klient členem klubu patronů s patřičnými výhodami a pravidelnou měsíční platbou, využívá Prodejce k úhradě platby automatické opakované platby kartou (platební brána GoPay). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní poplatek ve výši zřetělně a jasně uvedené při objednávání tohoto členství a to tak dlouho, jak dlouho si bude přát být patronem a využívat členských výhod. Vyplněním prodejního formuláře dává kupující souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každý měsíc (počínaje datumem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství. 
 2. Upozornění na automatickou platbu. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Klient je vždy jasně informovaný na prodejní stránce produktu o výši opakované platby i způsobu, jak je možné opakované platby ukončit a zastavit tak jejich opakované strhávání. Zároveň vždy 7 dní před automatickým strhnutím platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může opakované platby zrušit. 
 3. Ukončení členství v klubu patronů (opakovaných plateb). Členství v klubu patronů může Klient kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese cvrcek@josefcvrcek.cz nebo na tel. +420 736 539 719. Klient dostane do 24 hodin e-mailem potvrzení o ukončení členství a o  zrušení automatických plateb. Klient může využívat všech členských výhod až do doběhnutí předplaceného období.

6. Dodací podmínky

 1. Všechny zmíněné vzdělávací produkty jsou distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen členský účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu. 
 2. Přístup k zakoupeným vzdělávacím produktům je časově beomezený. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta.
 3. Přístup ke vzdělávacím produktům, který má Klient k dispozici jako člen klubu patronů, je časově omezen na dobu, po kterou je Klient členem tohoto klubu.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy. 
 5. Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Za své produkty ručí Prodejce zárukou spokojenosti a 100% garancí vrácení peněz. 
 2. Při objednání online vzdělávacího produktu nebo e-booku má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 30 dnů ode dne objednání produktu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: cvrckova@josefcvrcek.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury a uvedením čísla účtu kam chce klient vrátit uhrazenou částku. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Pouze v případě platby převodem v měně EUR bude tato částka ponížena o náklady spojené s kurzovním převodem dle aktálního sazebníku Fio banky a.s. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta. 
 3. Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce a Klient  nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online vzdělávacím kurzem.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
 2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a svých produktech.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.3.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.blogfotografa.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.blogfotografa.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.